ZDRAVOTNÍCTVO POTREBUJE RIEŠENIA

Dlh v zdravotníctve dosiahol ku koncu roku 2016 takmer 650 miliónov eur. Dlh vzrástol medziročne o takmer 100 miliónov eur.

MUDr. Štefan Zelník, PhD.
predseda parlamentného výboru pre zdravotníctvo

O MNE

 

MUDr. Štefan Zelník, PhD. (riaditeľ NZZ, chirurg)

Dátum narodenia: 22.12.1954

Miesto narodenia: Dolný Hričov

 

Zdravie je najdôležitejšou podmienkou pre kvalitu života a najviac cenenou hodnotou. Zdravotný stav obyvateľstva významne ovplyvňuje vývoj spoločnosti a to buď v pozitívnom alebo negatívnom zmysle. Pre spoločnosť je významnou ekonomickou hodnotou, ktorá sa nedá merať v absolútnych číslach. Rozhodol som sa kandidovať do NR SR preto, že chcem uplatniť svoje dlhoročné skúsenosti v oblasti zdravotníctva aby sa zásadne zlepšila kvalita, dostupnosť a podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti o občana.

 


Profesijný životopis

 

Vzdelanie:

1970 - 1974 Gymnázium / stredná škola
1974 - 1980 Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine
2013 PhD.

 

Doplňujúce informácie o vzdelaní:

1984 Atestácia I. stupňa odbor všeobecná chirurgia

1990 Atestácia II. stupňa odbor všeobecná chirurgia

1996 Atestácia z odboru Sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva

 

Pracovné skúsenosti:

1980 - 1992 Fakultná nemocnica v Martine na Chirurgickej klinike (chirurg)

Počas tohto obdobia v r. 1981 som bol na tri mesiace dočasne preradený na poliklinické pracovisko T.Teplice ako praktický lekár pre dospelých.

Od r. 1984 do r. 1992 som sa zúčastňoval na výučbe študentov medicíny. Od r. 1984 do r. 1994 som vykonával okrem práce chirurga aj prácu lekára RZP.

1992 - 1994 NsP Žilina Chirurgické oddelenie (vedúci oddelenia)

1994 - 1998 Ministerstvo zdravotníctva SR (štátny tajomník)

2002 Riaditeľ neštátneho zdravotníckeho zariadenia ŽILPO s.r.o

 

Pôsobenie v SNS:

1990 Člen SNS od obnovenia jej činnosti v r. 1990
1990 - 1992 Podpredseda OR SNS Martin
2014 - pokr . Podpredseda SNS

 

Iné aktivity:

1985 - 1998 Predseda Správnej rady VšZP

1998 - pokr. Poslanec mestského zastupiteľstva

1998 - 2002 Poslanec NR SR

2001 - pokr. Poslanec VÚC

2006 - 2010 Poslanec NR SR za SNS, podpredseda mandátov. a imunit. výboru, Vedúci stálej delegácie NR SR v Stredoeurópskej iniciatíve

2009 - pokr. Predseda zdravotnej komisie pri VÚC Žilina

2010 - 2012 Poslanec NR SR, Člen Stálej delegácie Parlamentného zhromaždenia Rady Európy

2010 - 2014 Zástupca primátora mesta Žilina a poslanec mestského zastupiteľstva

 

 

Publikačná činnosť:

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch

Zelník, Štefan - Buchancová, Janka - Hudečková, Henrieta: Varixy dolných končatín vo vzťahu k dispozičným faktorom a faktorom fyzického pracovno-popracovného zaťaženia =

Štúdia vplyvu fyzickej záťaže a životného štýlu na vznik varixov dolných končatín - 1. časť

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch

Lúčan, Jaroslav - Slameň, Jozef - Tomoriová, K. - Zelník, Štefan: Súčasná problematika chirurgickej liečby rakoviny prsníka

Zelník, Štefan - Murajda, Lukáš - Buchancová, Janka : Assessment of development and role of one day surgery in Slovak healthcare system

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Dragula, Milan, st. - Slameň, Jozef - Valentková, Mária. - Zelník, Štefan: Sterility after peritonitis of appendical origin in girls

Zelník, Štefan - Mušák, Ľudovít - Hudečková, Henrieta - Buchancová, Janka: Dispozičné faktory vo vzťahu k vzniku varixov dolných končatín

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií

Buchancová, Janka - Švihrová, Viera - Hudečková, Henrieta - Legáth, Ľubomír - Buchanec, Ján - Osina, Oto - Zelník, Štefan - Šulaj, Miroslav: Epidemiológia a etiopatogenéza poškodenia dýchacieho systému zo splodín horenia Staško, Ján - Zelník, Štefan - Buchancová, Janka - Kubisz, Peter: Some hemostatic biomarkers in patients undergoing laser intervention of leg varices

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií

Dragula, Milan, st. - Slameň, Jozef - Mikolajčík, Anton - Zelník, Štefan: Príčiny ileóznych stavov u detí v našom materiáli

Dragula, Milan, st. - Slameň, Jozef - Katuščák, Igor - Kašuba, Jozef - Galanda, Vladimír - Klein, T. - Zelník, Štefan: Functional changes after pyloromyotomi infants in long term following

Zelník, Štefan - Staško, Ján - Vyšehradský, Róbert - Buchancová, Janka - Kubisz, Peter: Hemostáza u pacientov po laserovej operácii varixov

 

Ocenenia :

1998 Pamätná medaila za obetavú prácu pre rozvoj FNsP v Martine

2009 Pamätná medaila rektora VŠZaSP sv. Alžbety „za ochranu ľudských práv"

 

Jazykové znalosti :

anglický jazyk (mierne pokročilý)

nemecký jazyk (mierne pokročilý)

ruský jazyk (mierne pokročilý)

PROGRAM SNS PRE ZDRAVOTNÍCTVO

ANALÝZA

1. Z troch zdravotných poisťovní pôsobiacich na našom trhu, mala v uplynulých šiestich rokoch najvyšší zisk z povinných zdravotných odvodov ZP Dôvera - 621 mil. eur. Najviac si z poisťovní vyplatili jej majitelia – skupina Penta a cyperská spoločnosť Prefto Holding Limited. Zisk súkromnej zdravotnej poisťovne Dôvera sa vlani prepadol o desiatky miliónov eur. Minulý rok ukončila hospodárenie s plusom 2,25 milióna eur. Paradoxne, sieť nemocníc SVET ZDRAVIA, patriaca taktiež finančnej skupine Penta však v roku 2014 zvýšila zisk o neuveriteľných 3061% na 7,4 mil. eur a jej tržby narástli o 659% na 36,8 mil.r (zdroj: Finstat).

 

2. Porovnanie cien niektorých výkonov jednodňovej zdravotnej starostlivosti v € na základe uzatvorených a zverejnených zmlúv VšZP a ZP Dôvera preukázalo, výrazné cenové rozdiely v prospech vybraných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Súčasná cenotvorba zdravotných poisťovní umožňuje vytvárať rôzne platobné podmienky pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti za identické výkony. Preto je potrebné zaviesť do praxe DRG (platba za diagnózu). Za cenotvorbu musí byť zodpovedné MZ SR.

 

 

 

3. Slovensko je len treťou krajinou, ktorá má pluralitný systém zdravotníctva s možnosťou tvorby zisku (Švajčiarsko, Holandsko, Slovensko). Len v troch krajinách (Slovensko, Švajčiarsko a Holandsko) z 29 analyzovaných, umožňuje legislatíva možnosť tvorby zisku z verejného zdravotného poistenia. Unitárny systém (jedna zdravotná poisťovňa) má 16 krajín a pluralitný systém, bez možnosti tvorby zisku, 10 krajín.

 

4. Rakúsko a Dánsko podľa OECD Health at a Glance 2015 dávajú až o cca 130% viac financií na zdravotníctvo, ako SR. Nemecko dáva o 140% viac. Na popredných miestach správy OECD Health at a Glance 2015 v rámci krajín EÚ skončilo Švajčiarsko (6 325 USD) a Nórsko (5862 USD), ktoré dávajú, v porovnaní so Slovenskom, o vyše 200% financií na zdravotníctvo viac. Priemer OECD je 3 453 USD. Slovensko dáva 2010 USD, čo je necelých 42% pod priemerom OECD. Slovensko tak zaostávalo výdavkami na jedného obyvateľa za priemerom o 1443 USD.

 

 

5. Poskytovatelia každoročne ošetria viac pacientov, ako si poisťovne objednali - ide o tzv. nadlimitné výkony, ktoré poskytovatelia vykázali, poisťovne uznali, ale neuhradili. Za 8 rokov išlo o neuhradené výkony v celkovej výške viac než 547 mil. eur.

 

 

 

6. Podľa OECD (2015) má Slovensko vysoký podiel priamych platieb obyvateľstva na celkových zdrojoch zdravotníctva. Podľa aktuálnej štatistiky predstavujú priame platby slovenských domácnosti približne 26% na celkových zdrojoch zdravotníctva. Výdavky českých domácnosti predstavujú 16%. Priemer krajín OECD je 19%.

 

7. Deficit medzi príjmami a výdavkami sa každoročne zväčšuje, čoho dôsledkom je nárast zadlženosti zdravotníckych zariadení. V roku 2009 dostali nemocnice 130 mil. € a v roku 2011 boli štátne nemocnice oddlžené za 300 mil. eur. V rezorte zdravotníctva celkový dlh (záväzky po lehote splatnosti) podľa údajov MZ SR k 31.12.2014 predstavoval výšku 436 mil. eur (štátne nemocnice + regionálne nemocnice).

 

 

8. Od tzv. „Zajacovej reformy" zdravotníctva uplynulo viac ako desať rokov. Pacienti v roku 2002 neboli spokojní so zdravotníckym systémom, uviedli v prieskume Eurobarometer. Spokojnosť Slovákov s kvalitou zdravotnej starostlivosti oproti Eurobarometru z roku 2002 po reformách klesala.

 

9. Slovensko má jeden z najhorších preventívnych programov. Patria nám prvé priečky v srdcovocievnych a onkologických ochoreniach podľa správy OECD 2015. V rámci krajín EÚ28 máme takmer najnižšiu priemernú dĺžku života.

 

10. V počte zdravotných sestier na 1000 obyvateľov patrí podľa OECD 2015 Slovensku takmer najnižšia priečka - 5,8 (2013) Rakúsko 7,9 (2013) Nemecko 13,0 (2013) Dánsko 16,3 (2013). Priemer OECD je 9,1.

 

 

 

 

MÉDIÁ

Nezaočkované deti by do štátnych škôlok prijať nemali, zhodli sa poslanci

Téma očkovania sa dostala do parlamentu. Poslanec za stranu SNS Štefan Zelník vyzval poslancov k otvorenej diskusii aj k legislatívnym návrhom. Viacerí sú za to, aby sa nezaočkované deti do štátnych materských škôloch vôbec nepríjmali. 

 

Čítať viac >>

 

Nedostatok sestier by SNS riešila zmenou vzdelávania

Riešenie nedostatku sestier v zdravotníctve by predseda parlamentného zdravotníckeho výboru Štefan Zelník (SNS) riešil novým zákonom o vzdelávaní zdravotníkov. Je presvedčený, že nie všetky sestry potrebujú vysokú školu a obnovil by preto model ich stredoškolského vzdelávania z minulosti. 

 

Čítať viac >>

 

Slovenské zdravotníctvo je v zúfalom stave

Vládna strana Smer preberala rezort zdravotníctva s deficitom cca 150 miliónov eur. Po 4 rokoch vládnutia sa dlh vyšplhal k sume cca 500 miliónov eur (nárast o 350 miliónov eur). Zdravotníctvo sa nachádza v horšom stave v akom ho ministerstvo zdravotníctva prebralo. 

 

Čítať viac >>

 

Zdravotné poisťovne nie sú výrobné podniky

Dlh v zdravotníctve narastá z dvoch dôvodov. Zdravotné poisťovne nezaplatia zdravotníckemu zariadeniu všetky náklady, spojené s liečbou pacienta. Pacienti s komplikovaným zdravotným stavom sú „drahší“ a úhrada za nich je nedostatočná. Po druhé treba aj otvorene priznať, že nie vo všetkých zdravotníckych zariadeniach sa s peniazmi nakladá hospodárne (ide napríklad o nákup prístrojov, predražené upratovacie služby či dodávku stravy a iné). 

 

Čítať viac >>

 

Dvojmesačné zvýšenie platieb za poistencov štátu dlh zdravotníctva nevyrieši

Slovenská národná strana víta návrh na zvýšenie platby štátu na 5,85 %. Sklamaním pre nás je, že je to len na 2 mesiace a tak štát zaplatí za svojich poistencov za rok 2015 z vymeriavacieho základu v priemere okolo 4,45 % ročne. SNS vyzývala vládu aj NR SR pri minuloročnom rozpočte, aby sa odvod štátu zvýšil na minimálne 5% 

 

Čítať viac >>

 

Zdravotníctvo nepotrebuje sľuby, realita žiada činy

V Európe vo väčšine vyspelých krajín je zdravotníctvo založené na solidárnom princípe, to znamená zjednodušene, že tí čo sú zdraví a pracujú, odvádzajú poistné z ktorého sa hradí liečba tých, ktorí sú chorí (nikto z nás nevie kedy ochorie a bude takúto solidaritu potrebovať). 

 

Čítať viac >>

 LINKY

www.nrsr.sk

www.health.gov.sk

www.sns.sk