O mne

 

Zdravie je najcennejšou hodnotou pre človeka, ktorá sa nedá merať v absolútnych číslach. Medzi kľučové determinanty zdravia patrí úroveň a dostupnosť zdravotnej starostlivosti, prevencia, životný štýl, kvalita prostredia a genetická preddispozícia. Zodpovednou zdravotnou politikou sa dajú vo významnej miere ovplyvniť štyri determinanty, t.j. zdravotná starostlivosť, preventívne programy, prostredie a životný štýl. Rozhodol som sa kandidovať do NR SR, pretože chcem uplatniť svoje dlhoročné skúsenosti v oblasti zdravotníctva. Chcem zásadným spôsobom zlepšiť kvalitu, dostupnosť a podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti o občana.

 

Profesijný životopis

 

Vzdelanie:

1970 - 1974 Gymnázium Horný Val v Žiline
1974 - 1980 Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine
2013 - PhD. (Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine)

 

Doplňujúce informácie o vzdelaní:

1984 - Atestácia I. stupňa odbor všeobecná chirurgia
1990 - Atestácia II. stupňa odbor všeobecná chirurgia
1996 - Atestácia z odboru Sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva

 

Pracovné skúsenosti:

1980 - 1992 Fakultná nemocnica v Martine na Chirurgickej klinike (chirurg). Počas tohto obdobia v r. 1981 som bol na tri mesiace dočasne preradený na poliklinické pracovisko T.Teplice ako praktický lekár pre dospelých.
1984 - 1992 Výučba študentov medicíny
1984 - 1994 Lekár RZP
1992 - 1994 NsP Žilina Chirurgické oddelenie (vedúci oddelenia)
1994 - 1998 Ministerstvo zdravotníctva SR (štátny tajomník)
2002 - Riaditeľ neštátneho zdravotníckeho zariadenia ŽILPO s.r.o

 

Pôsobenie v SNS:

1990 - Člen SNS od obnovenia jej činnosti v r. 1990
1990 - 1992 podpredseda OR SNS Martin
2014 - pokr. podpredseda SNS


Iné aktivity:

1985 - 1998 Predseda Správnej rady VšZP
1998 - 2018 Poslanec mestského zastupiteľstva
1998 - 2002 Poslanec NR SR
2001 - pokr. Poslanec VÚC
2006 - 2010 Poslanec NR SR za SNS, podpredseda mandátového a imunitného výboru, Vedúci stálej delegácie NR SR v Stredoeurópskej iniciatíve
2009 - pokr. Predseda zdravotnej komisie VÚC Žilina
2010 - 2012 Poslanec NR SR, člen stálej delegácie Parlamentného zhromaždenia Rady Európy
2010 - 2014 Zástupca primátora mesta Žilina a poslanec mestského zastupiteľstva

Publikačná činnosť:

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
Zelník, Štefan - Buchancová, Janka - Hudečková, Henrieta: Varixy dolných končatín vo vzťahu k dispozičným faktorom a faktorom fyzického pracovno-popracovného zaťaženia =
Štúdia vplyvu fyzickej záťaže a životného štýlu na vznik varixov dolných končatín - 1. časť

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Lúčan, Jaroslav - Slameň, Jozef - Tomoriová, K. - Zelník, Štefan: Súčasná problematika chirurgickej liečby rakoviny prsníka
Zelník, Štefan - Murajda, Lukáš - Buchancová, Janka : Assessment of development and role of one day surgery in Slovak healthcare system

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Dragula, Milan, st. - Slameň, Jozef - Valentková, Mária. - Zelník, Štefan: Sterility after peritonitis of appendical origin in girls
Zelník, Štefan - Mušák, Ľudovít - Hudečková, Henrieta - Buchancová, Janka: Dispozičné faktory vo vzťahu k vzniku varixov dolných končatín

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
Buchancová, Janka - Švihrová, Viera - Hudečková, Henrieta - Legáth, Ľubomír - Buchanec, Ján - Osina, Oto - Zelník, Štefan - Šulaj, Miroslav: Epidemiológia a etiopatogenéza poškodenia dýchacieho systému zo splodín horenia Staško, Ján - Zelník, Štefan - Buchancová, Janka - Kubisz, Peter: Some hemostatic biomarkers in patients undergoing laser intervention of leg varices

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
Dragula, Milan, st. - Slameň, Jozef - Mikolajčík, Anton - Zelník, Štefan: Príčiny ileóznych stavov u detí v našom materiáli
Dragula, Milan, st. - Slameň, Jozef - Katuščák, Igor - Kašuba, Jozef - Galanda, Vladimír - Klein, T. - Zelník, Štefan: Functional changes after pyloromyotomi infants in long term following
Zelník, Štefan - Staško, Ján - Vyšehradský, Róbert - Buchancová, Janka - Kubisz, Peter: Hemostáza u pacientov po laserovej operácii varixov

 

Ocenenia :

1998 Pamätná medaila za obetavú prácu pre rozvoj FNsP v Martine
2009 Pamätná medaila rektora VŠZaSP sv. Alžbety „za ochranu ľudských práv"

 

Jazykové znalosti :

anglický jazyk (mierne pokročilý)
nemecký jazyk (mierne pokročilý)
ruský jazyk (mierne pokročilý)

 

Program

      
Predlžuje sa priemerný vek dožitia. Obyvateľstvo je tak náchylnejšie na viaceré chronické a civilizačné ochorenia. To vedie k vyššiemu dopytu po zdravotnej starostlivosti a navyšovaniu nákladov.  Pacientov trápia dlhé čakacie doby u lekára, zvyšujúce sa doplatky a najmä dlhodobé neriešenie problémov v rezorte zdravotníctva. Náklady na inovačné technológie a lieky sa zvyšujú a zaťažujú verejné financie. Súčasný zdravotný systém je neudržateľný - produkuje dlhy, bojuje so zastaranou infraštruktúrou, nedofinancovaním, zadlžovaním, nedostatkom lekárov, sestier a zlými podmienkami pre vzdelávanie budúcich zdravotníckych pracovníkov. V medzinárodných štatistikách slovenské zdravotníctvo dlhodobo zaostáva. To všetko v konečnom dôsledku má dopad najmä na pacienta, ktorý pociťuje zlyhanie systému v podobe horšej dostupnosti a kvality. Je potrebné zadefinovať funkčnú koncepciu a stratégiu dlhodobého rozvoja zdravotného systému v Slovenskej republike. Našim cieľom je zabezpečiť, aby zdravotný systém bol udržateľný, spravodlivý a efektívny. Pacient musí dostať dostupnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť.

 

Program SNS pre zdravotníctvo

1. Zákonom zadefinujeme trvalú platbu za poistencov štátu na úrovni minimálne 5 % z priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov.

2. Všeobecnú zdravotnú poisťovňu (VšZP ) pretransformujeme na verejnoprávnu inštitúciu. Všetky finančné zdroje, ktoré občan a štát zaplatia (okrem zadefinovaného správneho fondu na režijné náklady) sa musia vrátiť späť do zdravotného systému.

3. Legislatívnou úpravou zavedieme pripoistenie zdravotného rizika tak, aby sa nezneužíval princíp solidarity (napr. pripoistenie pre adrenalínové športy, nadštandard, atď.)

4. Za cenotvorbu výkonov uhrádzaných zo zdravotného poistenia bude zodpovedné Ministerstvo zdravotníctva SR. Ceny výkonov budú vychádzať z reálnych nákladov.

5. Zabezpečíme modernizáciu polikliník a nemocníc.

6. Podporíme výstavbu novej, modernej Národnej nemocnice Rázsochy, ktorá bude slúžiť pacientom z celého Slovenska.

7. Rozšírime Rezidentský program pre absolventov lekárskych fakúlt, aby mohli získať špecializácie v potrebných špecializačných odboroch. Týmto opatrením doplníme do systému chýbajúcich lekárov špecialistov.

8. Zrealizujeme typizáciu (stratifikáciu) nemocníc.

9. Zabezpečíme zdroje pre dostatočné financovanie preventívnych skríningových programov na včasné vyhľadávanie ochorení.

10. Vytvoríme podmienky pre zdravú výživu obyvateľstva v rámci Národného programu zdravia.

  

 

 

Galéria

Turčianska podkova 2020

Bratislava / Téma dňa TA3

Ružomberok / 80 výročie úmrtia rímskokatolíckeho kňaza Andreja Hlinku

Martin / Oslava 155. výročia vzniku Matice slovenskej

Obec Lúky / Svätá omša z kostola sv. Bartolomeja apoštola

Kysucké Nové Mesto / Vatra zvrchovanosti

Bradlo / 99 výročie úmrtia M.R. Štefánika

Čadca / Okresná konferencia SNS

Žilina / Operačná sála Jednodňová chirurgia ŽILPO

Bratislava / Predsedníctvo SNS

Aktualizujeme

Bratislava / Slub poslanca NR SR (2016)

Bielorusko / Návšteva parlamentu v Minsku

Rusko / Medzinárodná konferencia zástupcov parlamentov proti drogám v Moskve

Taliansko / Strenutie s pápežom Jánom Pavlom II. vo Vatikáne

Rusko / Medzinárodná konferencia zástupcov parlamentov proti drogám v Moskve

USA / Prijatie v konrese vo Washingtone

USA / Prijatie v konrese vo Washingtone

Bielorusko / Návšteva podniku na výrobu citostatík v Minsku

USA / Návšteva Clevelandu

 

Slovensko v číslach

 

OBYVATEĽOV
ROZLOHA
POSLANCOV NR SR
KRAJOV
Next

Kontakt

Adresa
MUDr. Štefan Zelník, PhD.
ŽILPO, s.r.o.
Vysokoškolákov 31
010 08 ŽILINA

Tel.: +421 41 5627011
E-mail: zilpo@zilpo.sk


facebook.com/stefanzelnik